กิจกรรมในกำกับดูแลของฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง  รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม  สามารถคิดตัดสินใจ  คิดแก้ปัญหา  กำหนดเป้าหมาย  วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน  และอาชีพ  สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม  นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน  ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนรวมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี  คือ  กิจกรรมพัฒนาเยาวชน มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้การศึกษาและพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมือดี โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ทั้งนี้เป็นไปตามมุ่งประสงค์ หลักการและวิธีการซึ่งลูกเสือโลกได้กำหนดไว้  ปัจจุบันกิจกรรมลูกเสือถือเป็นกระบวนการทางการศึกษาส่วนหนึ่ง ซึ่งมุ่งพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลทั้งทางสมอง ร่างกาย จิตใจ และศีลธรรม เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดีงาม ไม่กระทำตนให้เป็นปัญหาต่อสังคม และดำรงชีวิตอย่างมีความหมายและสุขสบาย
กิจกรรมยุวกาชาด
กิจกรรมยุวกาชาดเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม  ระเบียบวินัย  มีจิตสำนึกในการทำประโยชน์แก่สังคม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมไทย  โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองอย่างครบวงจร  เน้นทักษะ กระบวนการตั้งแค่ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน ปรับปรุงการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม\
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง  ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีมีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนรวมกลุ่มกันจัดขึ้นตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน เพื่อเติมเต็มความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ ทักษะ เจตคติเพื่อพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  ในลักษณะอาสาสมัครเพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจของผู้เรียนให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละ  และมีจิตสาธารณะเพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
กิจกรรมพิเศษอื่นๆ
กิจกรรมพิเศษอื่นๆ เป็นกิจกรรมที่ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนหรือหน่วยงานอื่นๆ มอบหมายให้ดำเนินการ เช่น กิจกรรมเด็กแห่งชาติ ฯลฯ